Keď sa ocitnete v procese kúpy domu, bytu alebo pozemku, alebo ak uvažujete o žiadosti o hypotéku, určite narazíte na termín: list vlastníctva. Tento dokument je kľúčovým kameňom všetkých transakcií s nehnuteľnosťami, a preto potrebujete vedieť, ako sa v ňom vyznať. Prečo je list vlastníctva taký dôležitý? Čo všetko obsahuje a ako sa dajú informácie, ktoré poskytuje, využiť vo váš prospech?

List vlastníctva je právny dokument, ktorý potvrdzuje vlastníctvo nehnuteľnosti, ako sú domy, byty, pozemky a iné nehnuteľnosti. V Slovenskej republike je tento dokument oficiálne zaznamenaný a spravovaný Katastrálnym úradom.

List vlastníctva na informačné účely môžete získať aj online. Slúži na to portál  kataster.skgeodesy.sk. Stačí do vyhľadávania zadať základné údaje o nehnuteľnosti, napríklad adresa či meno vlastníka. Ak potrebujete priložiť list vlastníctva napr. k stavebnému povoleniu či k žiadosti o hypotéku, budete oň musieť požiadať priamo na katastrálnom úrade, alebo na pošte (ak sa nachádzate mimo adresy nehnuteľnosti).

Aby sme vám vysvetlili, ako čítať list vlastníctva, pozrime sa najprv na časti, ktoré obsahuje.

List vlastníctva a jeho hlavné časti

Dokument obsahuje tri hlavné časti:

Časť A: Identifikácia nehnuteľností

Tu nájdete podrobné informácie o nehnuteľnosti, ako sú jej poloha, výmera, popis a číslo parcely alebo bytu.

Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby

V tejto časti sú uvedené mená a podiely všetkých vlastníkov nehnuteľnosti. Ukazuje, kto má právo vlastniť a rozhodovať o nehnuteľnosti.

Časť C: Záťaže a obmedzenia

Tu sú zaznamenané práva tretích osôb na nehnuteľnosti, ako sú hypotéky alebo prenájom. Tieto informácie sú kľúčové pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, aby kupujúci vedel o všetkých existujúcich obmedzeniach.

List vlastníctva vám teda poskytuje jasný a oficiálny záznam o vlastníctve a právnych záležitostiach súvisiacich s nehnuteľnosťou. Pred akoukoľvek transakciou s nehnuteľnosťou je vždy dôležité skontrolovať aktuálny list vlastníctva, aby ste mali istotu, že všetky informácie sú správne a aktuálne.

Originál a výpis listu vlastníctva: rozdiel

Originál listu vlastníctva je oficiálny dokument uchovávaný v katastrálnom registri, ktorý obsahuje kompletné a aktuálne informácie o nehnuteľnostiach, ich vlastníkoch a záťažiach. Výpis z listu vlastníctva, na druhej strane, je verejne dostupná kópia, ktorá obsahuje tie isté informácie, ale nie je považovaná za originálny dokument. Kým originál je úradný záznam s právnou platnosťou, výpis slúži skôr pre informačné účely a nie je právne záväzný.

Pojmy v liste vlastníctva: Vyznáte sa v nich?

Niektoré z pojmov v liste vlastníctva môžu byť mätúce, pričom ide o dôležité informácie. Vysvetlíme vám, s akými slovami sa v liste vlastníctva stretávame najčastejšie.

Intravilán a extravilán

Intravilán označuje územie vnútri hraníc obce alebo mesta, ktoré zahŕňa zastavané plochy a súvisiace pozemky, ako sú napríklad domy, ulice a verejné priestranstvá. Extravilán naopak predstavuje územie mimo obce alebo mesta, zvyčajne zahŕňajúce poľnohospodárske plochy, lesy a nezastavané pozemky.

Vymedzenie hranice pozemku

Parcely registra C a E

Rozdiel medzi parcelami registra C a registra E sa týka druhu nehnuteľnosti a účelu ich evidencie v katastri nehnuteľností. Na Slovensku katastrálny úrad eviduje nehnuteľnosti v rôznych registroch podľa ich charakteru.

Hlavným účelom registra C je identifikovať pozemky, kde sa nachádzajú stavby, a poskytnúť informácie o ich vlastníctve a charaktere. Register E slúži na evidenciu a správu pozemkov, ktoré nemajú stavebný charakter. Poskytuje informácie o vlastníctve, využití a iných právnych vzťahoch týkajúcich sa týchto pozemkov.

Rozdelenie pozemkov  graficky zobrazujú katastrálne mapy, ktoré sú verejne dostupné.

V každom prípade, pre presné a aktuálne informácie týkajúce sa konkrétnych pozemkov a ich evidencie v katastri nehnuteľností vám odporúčame konzultovať s odborníkom na nehnuteľnosti, realitným maklérom či priamo s katastrálnym úradom.