Každé končiace manželstvo je bolestivá téma a môže postrehnúť každého z nás. Skôr ako sa rozhodneme pre takýto závažný krok, mali by sme sa oboznámiť čím si budeme musieť prejsť. Čo by sme mali urobiť pre správne zariadenie rozvodu? A na čo by si mal dávať každý pár pred ukončením manželstva pozor?

Rozvod manželstva je veľmi traumatizujúci zážitok, z ktorého sa môžeme spamätávať aj niekoľko rokov. Celý proces je veľmi fyzicky, ale najmä psychicky náročný.

Pri rozhodnutí rozviesť sa je preto veľmi dôležité, aby ste sa pokúsili dať manželstvu šancu na jeho udržanie, avšak nie za cenu svojho duševného či fyzického zdravia.

Jediným spôsobom ako ukončiť manželstvo je rozvod, ktorý schvaľuje vám pridelený sudca.

Dôvody na rozvod

rozvod kvoli domacemu nasiliu

Aj keď sa na nás v súčasnosti s každej strany hrnú články typu “10 dôvodov na rozvod”, nenechajte sa ovplyvňovať cudzími hlasmi a pozrite sa na vaše osobné dôvody, ktoré vám v manželstve prekážajú.

Dôvody na rozvod pre ktoré vás rozvedú udáva zákon o rodine. “Súd môže manželov rozviesť ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.”

Čo sa týka účelu manželstva, to by malo plniť sociálnu, biologickú, ekonomickú a výchovnú funkciu. Ak trvalo zlyhávate v každej z týchto oblastí, je potrebné vyhľadať pomoc či už rodiny, alebo odborníkov.

Častokrát sa pred rozvodom stáva, že sme neistí a premýšľame aké sú konkrétne dôvody na odlúčenie s manželom či manželkou a či vôbec na súde obstoja. Najčastejšie k dôvodom rozvodu patrí alkoholizmus, domáce násilie, vysoká miera nezáujmu o manžela či manželku, dlhodobý odpor voči polovičke či neustále hádky.

pár sediaci chrbtom k sebe na posteli

Pri premýšľaní o vašom manželstve a možnosti rozvodu by ste nemali brať do úvahy len krátkodobé rozrušenia, bez dlhodobej podpory zachrániť manželstvo. Môže sa vtedy stať, že súd manželstvo nerozvedie.

“Súd nemusí vyhovieť tým návrhom, ktoré boli podávané v krátkodobom rozrušení, prípadne navrhovateľ nemá v skutočnosti záujem rozviesť sa, a iba chce upriamiť pozornosť druhého manžela na problémy a nutnosti riešiť ich,”  vysvetľujú v centre právnej pomoci. 

Rozvod a deti

dieta, ktoreho rodicia sa rozvadzaju

Rozvod je komplikovanejší, ak sa v manželstve nachádzajú maloleté deti. Tie sú pre súd najdôležitejšie z pohľadu rozhodovania a môžu dokonca prevážiť nad rodičmi a ich problémami.

Ak sú v rodine prítomné maloleté deti, väčšinou rozvod trvá dlhšie ako klasické odlučovanie partnerov, ktorí majú plnoleté deti, alebo sú bezdetní. Okrem rozvodového konania zvyčajne musia rodičia malých detí prejsť aj konaním o úprave výkonu rodičovských práv a povinnosti k maloletým deťom po rozvode.

Takéto konanie je dôležité najmä preto, aby bolo jasné, komu budú deti zverené do starostlivosti, kto ich bude zastupovať a aká bude určená výška výživného.

Aký je postup rozvodu?

postup pri rozvode

Keď ste rozhodli rozviesť mali by ste rátať s tým, že celý proces od začiatku až po dobu keď dostanete do rúk rozvodové papiere, bude trvať niekoľko mesiacov, keďže musíte spolu s manželom prejsť pojednávaniami a rôznou dokumentáciou.

Ako prvé vás čaká samotné podanie návrhu na rozvod manželstva, ktoré podáva jeden z manželov. Návrh sa posiela druhému z manželov, súdu a kolíznemu opatrovníkovi, ak máte maloleté deti. Druhý z manželov následne poskytuje vyjadrenie k návrhu na rozvod, konkrétne či s návrhom súhlasí, alebo nie.

Ak súd požiada, musíte doručiť vaše psychologické posudky. Cena posudku sa pohybuje od 30 do 40 eur. Psychologickému posudku sa zväčša musia podrobiť aj vaše deti, ak o to súd požiada.

Okrem psychologického posudku budete možno musieť na návrh sudcu navštevovať partnerskú poradňu. V prípade, že vaše manželstvo súd anuluje môžete do troch mesiacov od rozhodnutia požiadať o prijatie predošlého priezviska.

malolete dieta pocuva nezhody rozvadzajucich sa rodicov

Nakoniec sa nevyhnete ani majetkovému vyrovnaniu a rozdeleniu bytu. Všetko čo ste nadobudli počas spoločného života musí byť spravodlivo rozdelené. Veci, ktoré ste získali pred uzavretím manželstva vám automaticky zostávajú vo vlastníctve.

Po rozvode sa bude rozhodovať aj o výške výživného, ktoré by malo byť v takej výške, aby bola životná úroveň obidvoch manželov rovnaká. Súd napokon rozhodne aj o tom, komu zverí deti do výchovy a súčasne rozhodne aj o styku s druhým rodičom.

Čo musí obsahovať žiadosť o rozvod?

Ex-manželský pár s osvedčením o rozvode

Žiadosť o rozvod podáva jeden z manželom, alebo tretia osoba, ktorá však má splnomocnenie ako napríklad právnik, alebo Centrum právnej pomoci. Žiadosť o rozvod nemá konkrétne tlačivo a “nepochodíte” ani keď budete hľadať formulár na žiadosť o rozvod.

Ak sa pýtate ako teda požiadať o rozvod, môžete tak urobiť písomne, alebo ústne nahlásením do zápisnice na príslušnom súde. Písomná žiadosť by mala obsahovať určité náležitosti ako sú:

  • označenie súdu, na ktorom je návrh podávaný,
  • označiť osobné údaje oboch manželov. Meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, štátne občianstvo. Označiť musíte aj maloleté deti a ich údaje.
  • priložiť sobášny list, rodné listy detí, potvrdenie mestského úradu o poslednom pobyte manželov,
  • musíte širšie rozpísať informácie o manželstve, kedy vzniklo, ako prebiehalo, prečo sa chcete rozviesť. Pomenovať musíte presné dôvody rozpadu manželstva, nie len prídavné mená aký manžel/manželka je,
  • žiadosť musí obsahovať návrh ako si predstavujete starostlivosť o neplnoleté deti, a akú výšku výživného si predstavujete,
  • označenie účastníkov rozvodu okrem manželov a detí ním môže byť právnik či splnomocnené tretia osoba,
  • žiadosť musí byť podpísaná všetkými účastníkmi,
  • navrhovateľ musí zaplatiť súdny poplatok vo výške 66 eur. Ak podávate návrh elektronicky, poplatok je o polovicu nižší,
  • k návrhu sa často, ak máte deti, vyžaduje aj potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov,  výpis výdavkov na vedenie domácnosti a opodstatnené výdavky na deti

Ak neviete ako napísať žiadosť o rozvod do listovej formy, môžete si pomôcť online vzorom .

Rozvodový právnik

Frustrovaný pár sa po hádke nerozpráva, urazený tvrdohlavý žiarlivý muž sediaci ticho na pohovke so smutnou sklamanou ženou, problém so vzťahmi v manželstve

Žiadosť o rozvod manželstva môže za vás podať aj právnik a zároveň môže vybavovať všetky náležitosti spojené s rozvodom. Cena právnika za služby súvisiace s rozvodom sa pohybuje od 200 do 2000 eur. Ak je pre vás právnik veľmi drahý, môžete pomoc hľadať aj na stránke centra právnej pomoci. 

Jeden právnik či advokát môže zastupovať naraz oboch manželov, a nemusíte si každý platiť svojho zástupcu. Právnik za vás vybaví všetky formálne záležitosti, ktoré môžu pomôcť k urýchleniu rozvodu, keďže podáva návrh elektronicky.

Právnik vás okrem dokumentácie zastupuje v rozvodom konaní, ktoré prebieha na súde a mali by byť na ňom prítomní obaja manželia. V prípade, že sa jeden z manželov nedostaví, zastúpiť by ho mal právnik alebo splnomocnená osoba. Termín “rozvod bez pojednávania” preto neexistuje.

Ako prebieha rozvodové konanie?

drevené sudcovské kladivo na stole v súdnej sieni alebo exekútorskej kancelárii.

Mnohých zaujíma ako prebieha samotný rozvod v súdnej sieni. Do času, kým sudca nerozhodne o schválení rozvodu, je možné spätné vzatie návrhu na rozvod. Súd zároveň nemusí manželov rozviesť, ak sa tak rozhodne.

Na súdnom pojednávaní budete dostávať od sudcu mnoho otázok týkajúcich sa spoločného spolužitia. Budú ho zaujímať ako ste sa starali o rodinu, aké rodinné prostredie ste vytvárali, či ste si pomáhali, a či ste si boli navzájom verní.

“V prípade, že je jeden z manželov fyzicky či psychicky týraní, malo by sa to na súdnom konaní zdôrazniť, aby nebolo manželstvo rozvedené na základe všeobecných nezhôd. V tom prípade môže byť týraná osoba znevýhodnená v ďalších súdnych konaniach týkajúcich sa majetku či rozdelenia starostlivosti o deti,” vysvetľujú v odbornom článku o  Rozvode.

Rozvod a jeho cena

cena za rozvod

Pri rozvode nás často napadne myšlienka koľko rozvod stojí a či ho finančne zvládneme. Okrem poplatku pri návrhu žiadosti a financovaní právnika sa môžu objaviť aj iné výdavky týkajúce sa psychologického posudku či návštev manželských poradní, ktoré vám odporučí súd.

Najvyššia cena je však stále cena za právne služby, ktoré budete pri rozvode potrebovať. Ak tieto financie nemáte, skúste si vybaviť návrh na rozvod a zastupovanie na súde sami, alebo môžete osloviť centrum právnej pomoci.

Majetkové vyrovnanie

Advokát rozdeľuje nehnuteľnosť medzi vlastníkmi. Koncept rozvodu. Proces delenia nehnuteľností a majetku medzi bývalých manželov.

Po rozvode nastáva majetkové vyrovnanie manželov, ktorí si delia veci nadobudnuté v manželstve. Okrem hmotného majetku sa budú medzi manželmi deliť aj hypotéky či dlhy. Práve pri týchto dvoch položkách nastáva väčšina problémov.

Pri delení majetku sa nezohľadnuje príjem manželov a nemusíte sa teda obávať, ak ste zarábali menej ako vaša polovička.

Cirkevný rozvod

rozhádaný pár pred rozvodom

Ak ste boli zosobášení v kostole, môžete na farskom úrade vo vašom meste požiadať o anuláciu manželstva. Jedná sa zámerne o výraz anulácia, keďže rozvod katolícka cirkev neuznáva.

Dôvodom na anuláciu manželstva môže byť fakt, že jeden z manželov nechce mať deti, stratil vieru alebo si záväzok dlhodobého spolužitia cez svadbu neuvedomoval. V prípade, že nemáte cirkevne anulované manželstvo, nemôžete sa opäť zosobášiť v kostole.